„Uruchomienie produkcyjno – usługowego Centrum Obróbki Blach Cienkich wykorzystującego innowacyjne maszyny i technologie obróbki”

Firma Idealny Dach Janecki Sp.j. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: „Uruchomienie produkcyjno – usługowego Centrum Obróbki Blach Cienkich wykorzystującego innowacyjne maszyny i technologie obróbki” w ramach:
Osi Priorytetowej 1 – „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.5 – „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego konkurencyjności. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • Dywersyfikację działalności poprzez uruchomienie działalności produkcyjnej.
 • Poszerzenie aktualnej oferty o usługowo – produkcyjną.
 • Wprowadzenie do oferty produktów nowych dla rynku i nowych dla przedsiębiorstwa.
 • Wprowadzenie do oferty usług udoskonalonych.
 • Skrócenie terminów realizacji zamówień.
 • Zastosowanie w produkcji technologii ICT.
 • Pozytywne oddziaływanie na środowisko.
 • Przełamanie barier w firmie.
 • Pozytywny wpływ na rynek pracy – zwiększenie zatrudnienia.
 • Wzrost przychodów i umocnienie pozycji rynkowej.
 • Wprowadzenie do firmy innowacyjnych technologii i produktów.
 • Rozwój poprzez innowacje.
 • Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Cele projektu wpisują się w cele Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w szczególności: „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”. Cele projektu wpisują w cel główny dla działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – „Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich firm”, w tym w cele szczegółowe:

 1. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej.
 2. Wsparcie sektora uwzględniające podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.

Informacje o projekcie

Beneficjent: Idealny Dach Janecki Sp.j.

Tytuł Projektu: „Uruchomienie produkcyjno – usługowego Centrum Obróbki Blach Cienkich wykorzystującego innowacyjne maszyny i technologie obróbki”

Całkowita wartość projektu: 1978086,00 PLN

Wartość dofinansowania: 723690,00 PLN

Udostępnij ten wpis